ประกาศ/หนังสือเวียน


Workflow-วิธีสอบราคา.pdf

Workflow-วิธีคัดเลือก.pdf

Workflow-วิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

Workflow-e-Market.pdf

Workflow-e-bidding.pdf

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานชลประทาน.pdf

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร.pdf

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม.pdf

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.PDF

มติ ครม 16 กพ 59 ให้จ่ายค่าคุมงานตามจริง.pdf

มติ ครม 12 ธค 60 ให้ยกมติ ครม 16 กพ 2559 (ควบคุมงาน).pdf

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf

ประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง.pdf

ประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 4.pdf

ประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 3.pdf

ประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 2.pdf

ประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง.pdf

ประกาศคณะกรรมการราคากลาง เรื่อง สิทธิในการเสนอราคาของผู้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง.pdf

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ.pdf

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง.pdf

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ฉบับที่ 7.pdf

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ฉบับที่ 6.pdf

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ฉบับที่ 5.pdf

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ฉบับที่ 4.pdf

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ฉบับที่ 3.pdf

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ฉบับที่ 2.pdf

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา.pdf

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา ฉบับที่ 2.pdf

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย ตาม ม.7 หลักเกณฑ์การใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือร่วมกับเงินงบประมาณ.pdf

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการรวมการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560.pdf

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย เรื่อง ข้อมุลสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย.pdf

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560.pdf

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3).pdf

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2).pdf

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560.pdf

ประกาศคณะกรรมการนโยบาย เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 2).pdf

ปช 0035_0001_070357_หนังสือตอบข้อหารือของสำนักงาน ปปช กรณีราคากลางและการคำนวณราคากลาง.pdf

นร 0702_16385_230862_หารือความหมายของคำว่าหนี้.PDF

นร 0505_ว165_260462_มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบ เหตุอุทกภัย.pdf

ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน.pdf

ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact).pdf

กฎกระทรวงฉบับที่ 13 กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.2563.PDF

กฎกระทรวงฉบับที่ 12 กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2562.PDF

กฎกระทรวงฉบับที่ 11 กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2).PDF

กฎกระทรวงฉบับที่ 10 กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (ฉบับที่ 2).PDF

กฎกระทรวงฉบับที่ 9 กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561.PDF

กฎกระทรวงฉบับที่ 8 กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560.PDF

กฎกระทรวงฉบับที่ 7 กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560.PDF

กฎกระทรวงฉบับที่ 6 กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560.PDF

กฎกระทรวงฉบับที่ 5 กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560.PDF

กฎกระทรวงฉบับที่ 4 กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ พ.ศ.2560.PDF

กฎกระทรวงฉบับที่ 3 กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560.PDF

กฎกระทรวงฉบับที่ 2 กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ.2560.PDF

กฎกระทรวงฉบับที่ 1 กำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2560.PDF

กค_0433.2_ว 565_041262_แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการขึ้นบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ.pdf

กค 0526.5_ว110_031141_วิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินกรณีโอนสิทธิ เรียกร้อง.pdf

กค 0433_ว191_230461_จุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มของรัฐวิสาหกิจ.pdf

กค 0433_ว49_310162_การจัดส่งสำเนาสัญญาให้ สตง. และกรมสรรพากร.pdf

กค 0433.5_ว386_090862_กำหนดสินค้าสำหรับการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มเติม.pdf

กค 0433.5_ว208_030562_แนวทางการเสนอราคาด้วยวิธี e-bidding สำหรับผู้ค้าที่ได้ปรับปรุงใหม่.pdf

กค 0433.4_ว456_190962_ปรับปรุงการให้บริการชำรำเงินค่าเอกสารประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์.pdf

กค 0433.4_ว151_150463_ขยายเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง.pdf

กค 0433.4_ว 34_030263_การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง.pdf

กค 0433.2_ว120_310363_แนวทางการดำเนินการกรณีจัดซื้อจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน COVID-19.pdf

กค 0405.4_ว460_091061_แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP.pdf

กค 0405.4_ว417_170961_แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

กค 0405.4_ว379_240861_กำหนดสินค้า e-market เพิ่มเติม.pdf

กค 0405.4_ว357_250762_คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วน.pdf

กค 0405.4_ว322_240860_แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP.pdf

กค 0405.2_ว9707_141160_ความเห็นขอให้ยกเลิกมิติ ครม แนวทางการจัดทำสัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้าง.pdf

กค 0405.2_ว453_281160_การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว.pdf

กค 0405.2_ว452_281160_แนวทางปฏิบัติการดำเนินการตามมาตรา 128.pdf

กค 0405.2_ว225_220563_การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา.pdf

กค 0405.2_ว185_110461_แจ้งแบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างของผู้อุทธรณ์ (อธ 2).pdf

กค 0405.2_ว63_050262_ขอยกเลิก ว.50.pdf

กค 0405.2_ว62_050262_แนวทางการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก.pdf

กค 0405.2_ว50_310162_แนวทางการประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก.pdf

กค 0403.2_ว500_091161_ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ.pdf

กค 0402.5_ว156_190960_ค่าตอบแทนกรรมการ (ฉบับแรก).pdf

กค 0402.5_ว85_060961_ค่าตอบแทนกรรมการ (ฉบับล่าสุด).pdf

กค 0402.5_ว76_การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์.pdf

กค (กอร) 0405.5_ ว374_060862_ซ้อมความเเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ พ.ศ.2560.pdf

กค (กอร) 0405.2_ว124_090361_กำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของรัฐ.pdf

กค (กวพ) 0405.2_ว380_240861_กวพ. ซ้อมความเข้าใจผู้ประกอบการแปรสภาพเป็นนิติบุคคลใหม่.pdf

กค (กวพ) 0405.2_ว320_240860_การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์.pdf

กค (กวจ)_ว521_301062_ แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน.pdf

กค (กวจ) 0405.7_ว 224_150562_หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน.pdf

กค (กวจ) 0405.4-ว520_291062_แนวปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ.pdf

กค (กวจ) 0405.4_ว577_131262_ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง.pdf

กค (กวจ) 0405.4_ว552_221162_อนุมัติยกเว้นผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา.pdf

กค (กวจ) 0405.4_ว513_241062_การยกเว้นผ่อนผันการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง.pdf

กค (กวจ) 0405.4_ว260_300562_อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง.pdf

กค (กวจ) 0405.3_ว476_301062_ซ้อมความเข้าใจอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญา.pdf

กค (กวจ) 0405.3_ว350_230762_ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง.pdf

กค (กวจ) 0405.2-ว496_291260_กำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน.pdf

กค (กวจ) 0405.2-ว208_020561_แนวทางปฏิบัติการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf

กค (กวจ) 0405.2-ว36_240162_ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวง กรณีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561.pdf

กค (กวจ) 0405.2-ว5_291260_กำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว553_141261_ยกเว้นการกำหนดค่าปรับกรณีอื่น(ฉบับที่ 2).pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว546_111261_ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว521_301062_แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว457_190962_แนวทางปฏิบัติการรับส่วนแถมพิเศษ.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว452_170962_แนวทางปฏิบัติการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว439_270961_แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชีหลักแห่งชาติ.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว427_270961_ซ้อมความเข้าใจกรณีผคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว427_270961_ซ้อมความเข้าใจกรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว418_031160_แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว414_170961_ แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว398_121060_ยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวง เรื่องพัสดุที่ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว395_101060_การจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว371_050862_แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว360_150960_มาตรการให้ความช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจ.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว356_130960_แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว347_080960_การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว346_080960_การอนุมัติให้การเช่าหรือการจ้างที่ต้องกระทำต่อเนื่อง.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว336_040960_ซ้อมความเข้าใจการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้าง.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว334_240761_แนวทางปฏิบัติเร่งรัดการจัดหาพัสดุ.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว289_250661_ซ้อมความเข้าใจการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้า.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว260_050661_แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว259_040661_ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว258_040661_แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว220_070561_ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว217_070561_ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว214_170563_ แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว198_260461_ซ้อมความเข้าใจเรื่องรถประจำตำแหน่ง.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว179_090461_แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว171_240463_ซ้อมความเข้าใจการดำเนินการได้รับผลกระทบ COVID-19.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว155_230361_แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคา.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว151_270362_แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคา.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว149_260362_แนวทางการพิจารณาผลในงานจ้างก่อสร้าง.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว144_250362_แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้าง กรณีโอนสิทธิเรียกร้อง.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว123_090361_ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกำหนด.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว122_090361_ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัย.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว119_070361_แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับ คชจ.ในการบริหารงาน.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว118_120362_แนวทางปฏิบัติในการกำหนดงานรายละเอียดงานดินถม.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว117_120362_กำหนดปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุด.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว115_270363_การจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ หรืออุปกรณ์การแพทย์.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว112_050361_ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย งานก่อสร้าง.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว111_050361_ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว110_050361_ซ้อมแนวทางปฏิบัติการกำหนดเงื่อนไข (ค่า k).pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว83_110363_ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญา กรณีได้รับผลกระทบ COVID-19.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว82_110363_มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว54_010262_ซ้อมความเข้าใจการกำหนดข้อตกลงคุณธรรม.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว52_310162_ซ้อมความเข้าใจการงดหรือลดค่าปรับ.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว1_020162_แนวทางปฏิบัติกรณีนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณถูกพับไป.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ว 214_180563_แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ ว254_290562_แนวทางปฏิบัติในการรับของแถม.pdf

กค (กวจ) 0405.2_ ว119_120362_แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ.pdf

กค (กวจ) 0402.5-ว82_220262_ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ.pdf

กค (กวจ) 0402.5_ว116_120362_แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร.pdf

กค (กวจ) 0402.5_ว94_270262_ยกเว้นการวางหลักประกันตามระเบียบกระทรวงการคลัง.pdf

กค (กวจ) 0402.5_ว83_220262_ซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญา.pdf

กค (กวจ) 0402.2_ว108_250363_การดำเนินการภายหลังบอกเลิกสัญญาซื้อหรือจ้าง.pdf

กค (กรท)_0433.3_ว 583_201262_กำหนดรูปแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่ออิเล็กทรอนกส์.pdf

กค (กรท)_0433.2_ว533_121162_การปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินราคางานต้นทุนต่อหน่วยของงานก่อสร้างชลประทาน.pdf

กค (กรท)_0433.2_ว471_ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ.pdf

กค (กรท)_0405.3_ว564_ซักซ้อมความเข้าใจในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา.pdf

กค (กรท) 0433.3_ว 173_270463_การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง.pdf

กค (กนบ) 0405.2_ว410_241060_กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ.pdf

กค (กค) 0405.2_ว242_220561_แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2.pdf

แบบรายงานผลการสังเกตการณ์รอบ 1 ปี ของผู้สังเกตการณ์โครงการจัดทาข้อตกลงคุณธรรม.pdf

แบบฟอร์มข้อมูลรายละเอียดโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทาข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact).pdf

แบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมการเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป.pdf

แนวทาง วิธีปฏิบัติ รายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง.pdf

แนบท้ายประกาศ หนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้เสีย.pdf

แนบท้ายประกาศ แบบรายงานผลการปฏิบัติงานประจาเดือนของผู้สังเกตการณ์.pdf

แนบท้ายประกาศ แบบรายงานผลการดาเนินงานโครงการจัดทาข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact).pdf

เอกสารประกอบการจัดทำขอบเขตของงาน (ตาราง) .pdf

เรื่อง มาตรฐานขั้นต่าของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf

เรื่อง โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ.pdf

เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดาเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ.pdf

[ENG] ประกาศคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง ข้อสรุปสาระสาคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทย ในกรณีต้องทาสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ.pdf

(ตัวอย่าง) นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง.pdf