ดาว์นโหลดขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี-e-bidding.pdf

เอกสารแนบท้ายข้อบังคับ-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.pdf

ประกาศ-กำหนดประเภทรายจ่ายและเงื่อนไขการจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย.pdf

ประกาศ เรื่องการคืนเงินค่าประกันของเสียหายสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี.pdf

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษา-ภาคปกติ-ปี-63.pdf

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษา-ภาคพิเศษ-ปี-63.pdf

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษา-ภาคปกติ-ปี-62.pdf

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อภาคเรียนสำหรับนักศึกษา-ภาคปกติ-ปี-61.pdf

อัตราค่าธรรมเนียมนักศึกษา ภาคปกติ 2560.pdf

อัตราค่าธรรมเนียมเอกสารตำราประกอบการเรียน หมวดวิชาศึกษาทั่วไป.pdf

อัตราค่าธรรมเนียมภาคปกติ ปีการศึกษา 2555-2558.pdf

อัตราค่าธรรมเนียมภาคพิเศษ ปีการศึกษา 2555-2558.pdf

อัตราค่าธรรมนักศึกษา ภาคปกติ 2559.pdf

ประกาศกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.pdf

ใบสมัครกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.pdf

แบบแจ้งสิ้นสุดสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.pdf