ภาระงานตามโครงสร้างกองคลังภาระงานตามโครงสร้างกองคลัง มีทั้งหมด 4 ฝ่ายดังนี้

          1. ฝ่ายบริหารและงบประมาณ

          2. ฝ่ายการเงิน

          3. ฝ่ายบัญชี

          4. ฝ่ายพัสดุ

1. ฝ่ายบริหารและงบประมาณ มีทั้งหมด 11 งาน

          1. งานธุรการและสารบรรณกองคลัง มีทั้งหมด 11 กิจกรรมหลัก

                   1.1 การออกเลขที่รับเอกสารภายนอก-ภายใน (กระดาษ)(ฉบับ)

                   1.2 การออกเลขที่รับเอกสารใน ระบบ e-office

                   1.3 ร่าง-พิมพ์ โต้ตอบหนังสือ (หนังสือราชการ/คำสั่ง/ในระบบ e-office)

                   1.4 การออกเลขที่ส่งเอกสารในระบบ e-office

                   1.5 สืบค้นและติดตามเอกสาร

                   1.6 การรับ-ส่งโทรสาร

                   1.7 การจองยานพาหนะ

                   1.8 แจ้งซ่อมผ่านระบบออนไลน์

 •                    1.9 ลงทะเบียนรับ-คืน เอกสาร/ฏีกา
 •                    1.10 ติดตามและสืบค้นเอกสารในทะเบียนรับ-คืนเอกสาร/ฎีกา
 •                    1.11 นำเอกสาร/ฎีกาและเช็คเสนอผู้บริหารลงนามอนุมัติ

 • 2. งานบุคลากร
  •         2.1 จัดทำกรอบอัตรากำลัง
 •         2.2 จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร
 •         2.3 จัดทำแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานสรุปผล
 •         2.4 รายงานข้อมูลการปฏิบัติราชการ (การขาด/การลา)
 •         2.5 ตรวจสอบการลงวันลาของบุคลากร (ลาพักผ่อน/ลาป่วย/ลากิจ)
 •         2.6 สรุปการลงเวลาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และวันเสาร์ วันอาทิตย์
 •         2.7 บันทึกกิจกรรมการเข้าร่วม/การฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร
 •         2.8 ตรวจสอบประวัติบุคลากร
 •         2.9 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ในระบบ ERP

 • 3. งานการเงินระดับกอง
 •         3.1 การจัดทำสัญญาเงินยืมทดรองราชการ
 •         3.2 การติดตามการใช้เงินทดรองราชการ
 •         3.3 เบิกจ่ายกรณีทั่วไปในระบบ ERP (ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าสาธารณูปโภค ค่ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเบี้ยประชุม ค่าเดินทางไปราชการ ค่าจ้างชั่วคราว เงินประจำตำแหน่ง)
 •         3.4 เบิกจ่ายกรณีทั่วไปในระบบ ERP (ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ)
 •         3.5 รับ-ส่งใบเสร็จรับเงิน
 •         3.6 ควบคุมการเบิกจ่ายนอกระบบ ERP
 •         3.7 จัดทำข้อมูลเงินเดือนของบุคลากร

 • 4. งานแผนและงบประมาณ

        4.1 จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี

        4.2 การบันทึกคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีในระบบ ERP

        4.3 การติดตามและรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

        4.4 การโอนงบประมาณในระบบ ERP

        4.5 รายงานผลการดำเนินงานการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดระดับสำนักงานอธิการบดี และระดับมหาวิทยาลัย

          

5. งานประชาสัมพันธ์และสารสนเทศกองคลัง

        5.1 จัดทำข่าวผ่านแก้วเจ้าจอมในระบบ e-office

        5.2 ประชาสัมพันธ์บน Social Media

        5.3 ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงานและมหาวิทยาลัย

        5.4 อัพเดทข้อมูลเว็บไซต์หน่วยงาน

        

6. งานจัดประชุม

        6.1 จัดทำปฏิทินการประชุม

        6.2 เตรียมการประชุม

        6.3 จัดทำระเบียบวาระการประชุม

        6.4 สรุปรายงานการประชุม

          

7. งานการจัดการความรู้ (KM) ระดับกอง

        7.1 จัดทำแผนการจัดการความรู้และกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน

        7.2 จัดส่งแผนการจัดการความรู้

        7.3 จัดประชุมดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้

        7.4 การติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ รอบ 3, 6, 9, 12 เดือน

        7.5 จัดทำเล่มองค์ความรู้

        7.6 สรุปผลการดำเนินงานจัดการความรู้ของกลุ่มความรู้ ประจำปีงบประมาณ

        7.7 เข้าร่วมกิจกรรม KM SHOW & SHARE


8. งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

        8.1 การรับสมัครสมาชิกกองทุนฯ

        8.2 กรณีลาออกของสมาชิก

        8.3 การตรวจสอบข้อมูล ป้อนข้อมูล 3 มิติ และเบิกเงินกองทุนฯ

        8.4 การนำส่งเงิน

         

9. งานการเบิกเงินในระบบ GFMIS

        9.1 ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณ

        9.2 ตรวจสอบและเบิกจ่ายระบบ GFMIS

        9.3 จัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ

        

10. งานรับ-จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน

        10.1 การโอนเงินจากกรมบัญชีกลาง

        10.2 บันทึกการเบิกเงินงบประมาณในระบบ ERP

        10.3 จ่ายเงินสด/เช็คเงินงบประมาณแผ่นดิน

        10.4 บันทึกรับ-จ่าย เงินนำส่งคลังระบบ ERP เงินสวัสดิการข้าราชการ

        10.5 บันทึกรับ-จ่ายเงินเพื่อตั้งหนี้งบประมาณเบิกแทนกัน/งบประมาณแผ่นดินประเภทหนี้บุคคลที่ 3

        10.6 บันทึกการจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (จ่ายตรงผู้ขาย)

        10.7 บันทึกการจ่ายชำระเงินในระบบ GFMIS

        10.8 การเขียนเช็คงบประมาณแผ่นดิน ธ.กรุงไทย

       

11. งานนำเงินส่งคลัง

        11.1 การรับ-ส่งเงินรายได้แผ่นดิน

        11.2 จัดทำใบนำฝากธนาคารเพื่อส่งเงินคืนคลัง

        11.3 การส่งคืนเงินงบประมาณแผ่นดิน


2. ฝ่ายการเงิน มีทั้งหมด 7 งาน

        1. งานรับและเบิกจ่ายเงิน

               1.1 การจ่ายเงินสดประจำวัน

               1.2 สรุปเงินสดประจำวันและจัดทำรายงานเงินสดประจำวัน

               1.3 ตรวจสอบและอนุมัติเอกสารเบิกจ่าย

               1.4 บริการตอบข้อซักถามทางโทรศัพท์เกี่ยวกับปัญหาการเบิกจ่าย

               1.5 ตรวจสอบ ฝาก-ถอน บัญชีเงินฝากธนาคาร

               1.6 ควบคุมทะเบียนรายการพัสดุ/ครุภัณฑ์

               1.7 การจำหน่ายพัสดุ

               1.8 การจัดทำรายงานพัสดุคงเหลือประจำปี

               1.9 บันทึกตารางค่าธรรมเนียมการศึกษา

               1.10 จัดทำใบแจ้งการชำระเงินสำหรับนักศึกษา

               1.11 นำข้อมูลการชำระเงินของนักศึกษาเข้าระบบงาน

               1.12 จัดทำรายงานการรับสมัครของนักศึกษา

               1.13 จัดทำใบเบิกถอนเงินจ่ายค่าประกันของเสียหาย

               1.14 งานบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน (กรณียกเว้นค่าเล่าเรียน)

               1.15 จัดทำฎีกาเบิกค่าเช่าบ้าน

               1.16 บันทึกดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

               1.17 ติดต่องานภายนอก

               1.18 บันทึกรับเงินจากหน่วยงานในระบบ ERP

               1.19 เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลและค่าเล่าเรียนบุตร

               1.20 เบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการปฏิบัติงานรับสมัครนักศึกษา, รับมอบตัวนักศึกษา

               1.21 การรับชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา (นักศึกษาเข้าใหม่)

       2. งานตรวจสอบเอกสาร

               2.1 ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย

               2.2 ตรวจสอบเอกสารเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้าง

               2.3 ตรวจสอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร

      3. งานเงินเดือน, ค่าจ้าง

              3.1 จัดทำฎีกาเบิก-จ่ายเงินบำนาญตามโครงการจ่ายตรงประจำเดือน

              3.2 เบิก-จ่ายเงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ประจำเดือน

              3.3 เบิกจ่ายเงิน กบข./กสจ. ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ

              3.4 เบิก-จ่ายเงินค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย

              3.5 การควบคุมจัดเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงิน

              3.6 เบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย

     4. งานลูกหนี้เงินยืม

             4.1 การจ่ายยืมเงินทดรองราชการ

             4.2 การคืนเงินทดรองราชการ

             4.3 ติดตามลูกหนี้เงินยืมและหักเงินเดือน

     5. งานจัดทำและจ่ายเช็ค

             5.1 การสั่งทำเช็ค

             5.2 จัดทำเช็ค สั่งจ่ายบุคคลภายในและภายนอก

             5.3 จัดทำเช็ค เงินงบประมาณแผ่นดิน

             5.4 จัดทำเช็คกองทุนพัฒนาบุคลากร ธนาคารไทยพาณิชย์

             5.5 จ่ายเช็คให้บุคลคลภายในและภายนอก

             5.6 การจัดเก็บต้นขั้วเช็ค

             5.7 จัดพิมพ์และนำส่งใบ ภงด.3 และ ภงด.53

             5.8 ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน กรณีบริษัทได้รับเงินโอนจากระบบ GFMIS

      6. งานกองทุนเพื่อการศึกษา กยศ., กรอ.

            6.1 เบิกจ่ายเงินกองทุนเพื่อการศึกษา กยศ., กรอ.

            6.2 ออกเลขฎีกาและจัดเก็บเอกสาร

      7. งาน One Stop Service

            7.1 รับชำระค่าลงทะเบียนเรียน

            7.2 รับชำระค่ารักษาสภาพ

            7.3 รับชำระค่าเอกสารสำคัญทางการศึกษา (ใบรายงานผลการศึกษา, ใบรับรองต่างๆ)

            7.4 รับชำระค่ามอบตัวนักศึกษาใหม่

            7.5 นักศึกษาลาออก

            7.6 การขอชำระค่าลงทะเบียนบัณฑิต

            7.7 ขอรับใบเสร็จรับเงินและรับเอกสารประกอบการเบิกค่าเล่าเรียน

            7.8 ขอสำเนาใบเสร็จรับเงิน (กรณีใบเสร็จหาย)

            7.9 รับชำระค่าสมัครงาน

            7.10 รับชำระค่าสาธารณูปโภค

            7.11 รับชำระค่าจำหน่ายครุภัณฑ์

            7.12 รับชำระค่าค้ำประกันสัญญา/ซอง

            7.13 รับชำระค่าขายแบบ

            7.14 รายงานเงินสดประจำวัน เคาน์เตอร์ One Stop Service

            7.15 จัดทำบันทึกใบนำส่งในระบบ ERP

            7.16 จัดเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงิน

            7.17 จัดทำทะเบียนควบคุมการชำระค่าสาธารณูปโภค

            7.18 จัดเตรียมเอกสารประกอบการเบิก


3. ฝ่ายบัญชี มีทั้งหมด 6 งาน

          1. งานบัญชีแยกประเภท

1.1 จัดทำใบสำคัญบัญชีด้านรายจ่าย ประจำวัน

1.2 การจัดทำใบสำคัญบัญชี เกี่ยวกับการล้างเจ้าหนี้ ประจำวัน

1.3 การจัดทำใบสำคัญบัญชี เกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีให้ถูกต้อง ประจำวัน

1.4 การจัดทำใบสำคัญบัญชี เกี่ยวกับรับรู้บัญชีครุภัณฑ์ และอาคาร ประจำสัปดาห์

1.5 การจัดทำใบสำคัญบัญชี เกี่ยวกับการเบิกจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง

1.6 การจัดทำใบสำคัญบัญชี เกี่ยวกับการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ประจำปี

1.7 การจัดทำใบสำคัญบัญชี เกี่ยวกับค่าเสื่อมราคาอาคารและครุภัณฑ์ ประจำปี

1.8 การจัดทำใบสำคัญบัญชีรายรับประจำวัน  ด้วยการโอนข้อมูลผ่านระบบ ERP ทั้งแหล่งเงินรายได้ และเงินงบประมาณแผ่นดิน ประจำวัน

1.9 การจัดทำใบสำคัญบัญชีรายรับประจำวัน ด้วยการบันทึกบัญชีแบบ Manual ได้แก่ รายรับจากนักศึกษา ใบเบิกถอนเงินฝากธนาคาร เป็นต้น

1.10 การกระทบยอดเงินสดคงเหลือประจำวัน

1.11 บันทึกใบสำคัญบัญชีเกี่ยวกับการรับรู้รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ ประจำปี

          2. งานบัญชีในระบบ GFMIS     

2.1 จัดทำใบสำคัญบัญชี เกี่ยวกับรายการปรับปรุงในระบบ GFMIS 

2.2 การจัดทำข้อมูลการจ่ายตรงจากกรมบัญชีกลาง เกี่ยวกับบำนาญ ,ค่ารักษาพยาบาลเงินเดือน ประจำเดือน

2.3 การบันทึกหักล้างสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS  ประจำเดือน

2.4 การจัดทำรายงาน บช.11  ประจำเดือน เพื่อนำเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเข้าระบบ GFMIS ตามระเบียบกระทรวงการคลัง

2.5 การจัดส่งรายงานการเงินประจำเดือนจากระบบ GFMIS ให้สำนักงานว่าการตรวจเงินแผ่นดิน

2.6 การจัดส่งรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการ

          3. งานพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

3.1 จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร (70 บัญชี/เดือน)  (ยกเว้นบัญชีธนาคารเลขที่ 1313018754,1310291727) ประจำเดือน

3.2 การจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร บัญชีธนาคารเลขที่1313018754 และ1310291727 ประจำเดือน

3.3 จัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารที่เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน ในระบบ GFMIS ประจำเดือน

3.4 ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารเลขที่ 1310291727 และ เลขที่ 1313018754  ที่ทำการรับและจ่ายด้วยแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน  ประจำเดือน

          4. งานจัดทำรายงานทางการเงิน

4.1 ควบคุม กำกับ ดูแล และให้คำปรึกษาในการจัดการทำงานบัญชี ประจำวันให้กับเจ้าหน้าที่ 4 คน

4.2 การตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ประจำวัน

4.3 การตรวจสอบงบทดลอง ประจำวั

4.4 จัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน

4.5 จัดทำใบสำคัญบัญชีเกี่ยวกับการปรับปรุงบัญชีสิ้นปี

4.6 จัดทำกระดาษทำการ ประจำปี

4.7 การจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำปี

4.8 จัดทำรายงานเงินคงเหลือของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย

          5. งานทะเบียนคุมสินทรัพย์และหนี้สิน

5.1 จัดทำทะเบียนคุมอาคาร งานระหว่างก่อสร้าง และครุภัณฑ์ จำนวน 60 รายการ/สัปดาห์

5.2 ตรวจสอบทำทะเบียนคุมลูกหนี้

5.3 จัดทำทะเบียนคุมเจ้าหนี้ และเงินรับฝาก

          6. งานจัดเก็บเอกสารการลงบัญชี  

6.1 การจัดเก็บเอกสารใบสำคัญการบันทึกบัญชีประจำวัน

6.2 การจัดเก็บฏีกา


4. ฝ่ายพัสดุ มีทั้งหมด 6 งาน

          1 งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์

          2 งานจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

          3 งานตรวจเอกสารและเบิกจ่าย

          4 งานบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS

          5 งานบริหารสัญญาและหลักค้ำประกัน

          6 งานทะเบียบคุมครุภัณฑ์/วัสดุและจำหน่าย

 

งานจัดซื้อวัสดุ/ครุภัณฑ์

1 จัดซื้อวิธีสอบราคา

          1.1 ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงาน

          1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์

          1.3 บันทึกสร้างโครงการในระบบEGP

          1.4 จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง (ใบPR)

          1.5 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

          1.6 จัดประกาศสอบราคา

          1.7 บันทึกข้อมูลในระบบEGP (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและและประกาศสอบราคา)

          1.8 บันทึกรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในระบบEGP

          1.9 บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาในระบบEGP

          1.10 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคา

          1.11 บันทึกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบในระบบEGP

          1.12 สรุปผลรายงานการสอบราคาจัดซื้อและเสนอผู้บริหารพิจารณา

          1.13 บันทึกรายละเอียดการเสนอราคาในระบบEGP

          1.14 จัดทำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ในระบบEGP

2 จัดซื้อวิธีประกวดราคา

          2.1 ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงาน

          2.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์

          2.3 บันทึกสร้างโครงการในระบบ EGP

          2.4 จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง (ใบPR)

          2.5 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับและเปิดซอง,พิจารณาผล,ตรวจรับพัสดุ

          2.6 จัดทำประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์งานจัดซื้อ

          2.7 บันทึกข้อมูลในระบบEGP (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและประกาศ)

          2.8 บันทึกรายชื่อผู้ซื้อเอกสารเสนอราคาในระบบEGP

          2.9 บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาในระบบEGP

          2.10 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคา

          2.11 บันทึกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบในระบบEGP

          2.12 สรุปผลรายงานการประกวดราคาจัดซื้อและเสนอผู้บริหารพิจารณา

          2.13 บันทึกรายละเอียดการเสนอราคาผู้ยื่นซองเสนอราคาในระบบEGP

          2.14 จัดทำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ในระบบEGP

3 จัดซื้อวิธี E-Auction

          3.1 ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงาน

          3.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการTOR

          3.3 บันทึกสร้างโครงการในระบบ EGP

          3.4 จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง (ใบPR)

          3.5 บันทึกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดTORและบันทึก TOR ในระบบ EGP

          3.6 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาฯและตรวจรับพัสดุ

          3.7 ประกาศ TOR

          3.8 ประสานตลาดกลางเพื่อพิจารณาคัดเลือก ( 9 แห่ง)

          3.9 บันทึกผู้ให้บริการตลาดกลาง

          3.10 บันทึกข้อมูลในระบบEGP(คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคาฯ,ตรวจรับพัสดุ,ประกาศ)

          3.11 บันทึกรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารเสนอราคาในระบบEGP

          3.12 บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาในระบบEGP

          3.13 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน,ข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เสนอราคา

          3.14 บันทึกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบในระบบEGP

          3.15 สรุปผลรายงานการจัดซื้อและเสนอผู้บริหารพิจารณา

          3.16 บันทึกรายละเอียดการเสนอราคาผู้ยื่นซองเสนอราคาในระบบEGP

          3.17 จัดทำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ในระบบEGP

4 จัดซื้อวิธีพิเศษ

          4.1 ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงาน

          4.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดครุภัณฑ์

          4.3 บันทึกสร้างโครงการในระบบ EGP

          4.4 จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง (ใบPR)

          4.5 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อวิธีพิเศษ,ตรวจรับพัสดุ

          4.6 บันทึกข้อมูลในระบบEGP(คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ,ตรวจรับพัสดุ)

          4.7 สรุปผลรายงานการจัดซื้อวิธีพิเศษและเสนอผู้บริหารพิจารณา

          4.8 บันทึกรายละเอียดผู้ยื่นซองเสนอราคาในระบบEGP

          4.9 จัดทำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ในระบบEGP

5 จัดซื้อวิธีกรณีพิเศษ

          5.1 ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงาน

          5.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ

          5.3 บันทึกสร้างโครงการในระบบ EGP

          5.4 จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง (ใบPR)

          5.5 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

          5.6 บันทึกข้อมูลในระบบEGP(คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

          5.7 สรุปผลรายงานการจัดซื้อเสนอผู้บริหารพิจารณา

          5.8 บันทึกรายละเอียดผู้เสนอราคาในระบบEGP

          5.9 จัดทำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ในระบบEGP

6 จัดซื้อด้วยวิธีตกลงราคา

          6.1 วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

          6.2 ประสานงานผู้ขาย

          6.3 บันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (PR)     ในระบบ ERP พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ

          6.4 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

          6.5 เสนอลงนามในเอกสารขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง

          6.7 จัดทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

          6.8 เสนอใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง

          6.9 ประสานงานผู้ค้าให้เซ็นรับใบสั่งซื้อ/จัดจ้าง

          6.10 นัดหมายผู้ประกอบการจัดส่งวัสดุ

          6.11 บันทึกใบตรวจรับจัดซื้อ/จัดจ้าง (RE) ในระบบ ERP

          6.12 ประสานงานนัดหมายคณะกรรมการ

          6.13 คณะกรรมการดำเนินการตรวจรับ

          6.14 เสนอใบตรวจรับจัดซื้อ/จัดจ้างให้ผู้บริหารลงนาม

          6.14 บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายจัดซื้อ/จัดจ้าง (US) ในระบบ ERP

          6.15 ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

          6.16 ส่งฎีกาเบิกจ่ายฝ่ายพัสดุ

7 บันทึกข้อมูลจัดซื้อ/จัดจ้างในระบบ EGP

          7.1 รับเอกสารเบิกจ่ายจากงานพัสดุ กองคลัง เพื่อบันทึกข้อมูล

          7.2 ค้นหาข้อมูลงบประมาณ (รหัสงบประมาณ/แหล่งเงิน) และข้อมูลผู้ขายเพื่อบันทึกข้อมูล

          7.3 บันทึกข้อมูลลงในระบบ EGP

          7.4 นำส่งงานพัสดุ 

งานจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1 จัดจ้างวิธีสอบราคา

          1.1 ตรวจสอบแผนการจัดจ้างของแต่ละหน่วยงาน

          1.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ(TOR)

          1.3 บันทึกสร้างโครงการในระบบ EGP

          1.4 จัดทำรายงานขอจ้าง(ใบPR)ในระบบ ERP

          1.5 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองและตรวจการจ้าง

          1.6 จัดทำประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์งานจัดจ้าง

          1.7 บันทึกข้อมูลในระบบ EGP (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/Tor/ประกาศ)

          1.8 บันทึกรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในระบบEGP

          1.9 บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาในระบบEGP

          1.10 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคา

          1.11 บันทึกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบในระบบEGP

          1.12 สรุปผลรายงานการจัดจ้างเสนอผู้บริหารพิจารณา

          1.13 บันทึกรายละเอียดการเสนอราคาผู้เสนอราคาในระบบEGP

          1.14 จัดทำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ในระบบEGP

2 จัดจ้างวิธีประกวดราคา

          2.1ตรวจสอบแผนการจัดจ้างของแต่ละหน่วยงาน

          2.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ (TOR)

          2.3 บันทึกสร้างโครงการในระบบ EGP

          2.4 จัดทำรายงานขอจ้าง (ใบPR) ในระบบ ERP

          2.5 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองและตรวจการจ้าง

          2.6 จัดทำประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์งานจัดจ้าง

          2.7 บันทึกข้อมูลในระบบ EGP (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/Tor/ประกาศ)

          2.8 บันทึกรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารสอบราคาในระบบEGP

          2.9 บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาในระบบEGP

          2.10 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคา

          2.11 บันทึกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบในระบบEGP

          2.12 สรุปผลรายงานการจัดจ้างเสนอผู้บริหารพิจารณา

          2.13 บันทึกรายละเอียดการเสนอราคาผู้เสนอราคาในระบบEGP

          2.14 จัดทำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ในระบบEGP

3 จัดจ้างวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ E-auction

          3.1ตรวจสอบแผนการจัดจ้างของแต่ละหน่วยงาน

          3.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ (TOR)

          3.3 บันทึกสร้างโครงการในระบบ EGP

          3.4 จัดทำรายงานขอจ้าง (ใบPR)ในระบบ ERP

          3.5 บันทึกTORในระบบEGP

          3.6 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองและตรวจการจ้าง

          3.7  ประกาศ TOR

          3.8 ประสานตลาดกลางเพื่อพิจารณาคัดเลือก ( 9 แห่ง)

          3.9 บันทึกผู้ให้บริการตลาดกลาง

          3.10 บันทึกข้อมูลในระบบEGP (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ/Tor/ประกาศ)

          3.11 บันทึกรายชื่อผู้ขอรับ/ซื้อเอกสารเสนอราคาในระบบEGP

          3.12 บันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารเสนอราคาในระบบEGP

          3.13 ตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้เสนอราคา

          3.14 บันทึกและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบในระบบEGP

          3.15 สรุปผลรายงานการจัดจ้างเสนอผู้บริหารพิจารณา

          3.16  บันทึกรายละเอียดการเสนอราคาผู้เสนอราคาในระบบEGP

          3.17 จัดทำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ในระบบEGP

4 จัดจ้างวิธีพิเศษ

          4.1 ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงาน

          4.2 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ (TOR)

          4.3 บันทึกสร้างโครงการในระบบ EGP

          4.4 จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง (ใบPR) ในระบบ EGP

          4.5 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองและตรวจการจ้าง

          4.6 บันทึกข้อมูลในระบบEGP (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ,ตรวจรับพัสดุ)

          4.7 สรุปผลรายงานการจัดจ้างเสนอผู้บริหารพิจารณา

          4.8 บันทึกรายละเอียดการเสนอราคาผู้เสนอราคาในระบบEGP

          4.8 จัดทำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ในระบบEGP

5 จัดจ้างวิธีกรณีพิเศษ

          5.1 ตรวจสอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างของแต่ละหน่วยงาน

          5.2  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ(TOR)

          5.3 บันทึกสร้างโครงการในระบบ EGP

          5.4 จัดทำรายงานขอซื้อจ้าง (ใบPR) ในระบบ EGP

          5.5  จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองและตรวจการจ้าง

          5.6 บันทึกข้อมูลในระบบEGP (คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)

          5.7 สรุปผลรายงานการจัดจ้างเสนอผู้บริหารพิจารณา

          5.8 บันทึกรายละเอียดการเสนอราคาผู้เสนอราคาในระบบEGP

          5.9 จัดทำประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาขึ้นเว็บไซต์ในระบบEGP

งานตรวจเอกสารและเบิกจ่าย

1 การรับ-ส่งเอกสาร

          1.1 ตรวจสอบเอกสารให้ตรงกับหนังสือรับ-ส่งของหน่วยงาน

          1.2 บันทึกเอกสารลงในทะเบียนคุม

          1.3 เสนอหัวหน้างานขั้นต้นลงนาม

          1.4 แยกเอกสารและนำส่งให้เจ้าหน้าที่

          1.5 สืบค้นเอกสารให้ผู้มาติดตาม (ต่อครั้ง)

          1.6 แจกจ่าย/ขายเอกสารประกวดราคา

2 ตรวจฎีกาเบิกจ่าย

          2.1 รับเอกสารจากหน่วยงานที่นำส่งพัสดุ

          2.2 ลงรับเอกสารเบิกจ่าย

          2.3 ตรวจฏีกาเบิกจ่ายให้ถูกต้องตรงตามระเบียบพัสดุ

          2.4 เสนอหัวหน้างานขั้นต้นลงนาม

          2.5 คีย์ฏีกานำส่ง

3 จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินจัดซื้อครุภัณฑ์ (ทุกวิธีการจัดซื้อ)

          3.1บันทึกการส่งมอบครุภัณฑ์ ในระบบ EGP

          3.2 จัดทำใบตรวจรับและใบเบิกครุภัณฑ์

          3.3 ประสานคณะกรรมการตรวจรับครุภัณฑ์

          3.4 ตรวจเอกสารใบตรวจรับการจ้าง

          3.5 บันทึกการตรวจรับในระบบ ERP

          3.6 บันทึกการตรวจรับ EGP

          3.7 จัดทำฎีกาเบิกจ่าย ในระบบ ERP

          3.8 บันทึกการเบิกจ่ายเงินในระบบ EGP

          3.9 นำส่งฎีกาเบิกจ่ายเงินส่งเจ้าหน้าที่เพื่อออกเลข    ครุภัณฑ์

          3.10 เสนอหัวหน้างานขั้นต้นลงนาม

          3.11สำเนาและจัดเก็บสำเนาฎีกาเบิกจ่ายเงิน

          3.11 นำฎีกาเบิกจ่างเงินส่งงานการเงิน

4 เบิกจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (1 เรื่อง)

          4.1 บันทึกใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS

          4.2 จัดทำบันทึกใบตรวจรับการจ้าง

          4.3 ตรวจเอกสารใบตรวจรับการจ้าง

          4.4 บันทึกตรวจรับในระบบ EGP

          4.5 บันทึกตรวจรับในระบบ ERP

          4.6 บันทึกตรวจรับในระบบ GFMIS

          4.7 จัดทำฎีกาเบิกจ่าย ในระบบ EGP และในระบบ ERP

          4.8 บันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS

          4.9 เสนอหัวหน้างานขั้นต้นลงนาม

          4.10 จัดเก็บสำเนาฎีกาเบิกจ่ายเงินก่อนส่งเรื่องเบิก

          4.11 นำส่งฎีกาเบิกจ่ายฝ่ายการเงิน

5 เบิกค่าจ้างที่ปรึกษา/ควบคุมงาน  - เบิกจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  (กรณีเงินรายได้ ไม่เข้า GFMIS)

          5.1 จัดทำบันทึกใบตรวจรับการจ้าง

          5.2 ตรวจเอกสารใบตรวจรับการจ้าง

          5.3 บันทึกตรวจรับในระบบ ERP

          5.4 จัดทำฎีกาเบิกจ่าย ในระบบ ERP

          5.5 เสนอหัวหน้างานขั้นต้นลงนาม

          5.6 จัดเก็บสำเนาฎีกาเบิกจ่ายเงินก่อนส่งเรื่องเบิก

          5.7 นำส่งฎีกาเบิกจ่ายฝ่ายการเงิน

          5.8 นำส่งฎีกาเบิกจ่ายฝ่ายการเงิน

งานบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS

1 บันทึกข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMIS

          1.1 รับเอกสารข้อมูลหลักผู้ขาย/เปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายจากหน่วยงานพร้อมตรวจสอบ

          1.2 บันทึกข้อมูลแบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย/แบบขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย

          1.3 กรอกข้อมูลของผู้ขายลงในระบบ GFMIS (ผข.01)

          1.4 ประมวลผลข้อมูลผู้ขายในระบบ GFMIS

          1.5 นำส่งข้อมูลเข้าในระบบ GFMIS

          1.6 นำเสนอผู้บริหารลงนาม

          1.7 นำเอกสารไปออกเลขที่ธุรการ

          1.8 นำส่งเอกสารข้อมูลผู้ขายให้กรมบัญชีกลาง

          1.9 นำข้อมูลหลักผู้ขายที่สร้างจากในระบบ GFMISกรอกใส่ในระบบ ERP 2

          1.10 บันทึกหลักผู้ขายใส่ในบัญชีข้อมูลหลักผู้ขายและอัพขึ้นเฟสงานพัสดุ กองคลัง และให้ทางไอทีอัพขึ้นเว็บมหาวิทยาลัยฯ

        &nbs