กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลังกรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562


1. ปกหน้า, สารอธิการบดี, สารกองคลัง

2. คำนำ, สารบัญ

3. ส่วนที่1 ประวัติหน่วยงาน

4. ส่วนที่ 2 โครงสร้าง

5. ส่วนที่ 3 นิยามหรือคำจำกัดความ

6. ส่วนที่ 4 กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562

7. ภาคผนวก, ปกหลัง


        Download :กรอบภาระงานและกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ 2559 - 2562 (ฉบับเต็ม)